รายวิชาที่มีอยู่

Course Image Guides (แนะนำคอร์ส)
Guest accessSelf enrolment

การใช้งานและตัวอย่างบทเรียน (เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป)

Course Image Two Birds (นกสองพี่น้อง) #1
Guest access

Sattigumba (Part 1) สัตติกุมพะ (ตอนที่ 1) Beginners ระดับเริ่มต้น

Course Image Lion & Fox (ราชสีห์กับจิ้งจอก)
Guest access

Manoja มโนชะ (Elementary ระดับพื้นฐาน)

Course Image Lion & Boar (หมูท้าราชสีห์)
Guest access

Sūkara สูกะระ (Pre-Intermediate) จากแบบเรียนของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Course Image Mangala Sutta (มงคลสูตร)
Guest accessSelf enrolment

ศัพท์อังกฤษและเสียง มงคล 38 (Intermediate ระดับกลาง)

Course Image Sounds (ออกเสียง)
Guest accessSelf enrolment

เสียงภาษาอังกฤษ (Elementary ระดับพื้นฐาน) 6 หมวด (44 เสียง)

Course Image Words (คำศัพท์น่ารู้)
Guest access

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (Beginners ระดับเริ่มต้น) 16 หมวด (300 คำ)

Course Image Beginners (เริ่มต้น)
ประโยคถาม-ตอบ สั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว (Beginners ระดับพื้นฐาน) 10 บทเรียน เตรียมพร้อมก่อนเริ่ม English 1
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #1
ทักทาย พูดคุยกันสั้นๆ ง่ายๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary ระดับพื้นฐาน) 15 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #2
ทักทาย พูดคุยกันสั้นๆ ง่ายๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary ระดับพื้นฐาน) 15 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #3
ทักทาย พูดคุยกันสั้นๆ ง่ายๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary ระดับพื้นฐาน) 15 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #4
ทักทาย พูดคุยกันสั้นๆ ง่ายๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary ระดับพื้นฐาน) 15 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #5
ทักทาย พูดคุยสั้นๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary) 15 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #6
ทักทาย พูดคุยสั้นๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary) 15 บทเรียน
Course Image Basic Forms (รูปประโยค)

ตัวอย่างประโยคและเสียง (Elementary) 14 หัวข้อ

Course Image Structure (โครงสร้างภาษา) #1
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 (Pre-Intermediate) 10 บทเรียน
Course Image Structure (โครงสร้างภาษา) #2
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 (Pre-Intermediate) 10 บทเรียน
Course Image Structure (โครงสร้างภาษา) #3
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3 (Pre-Intermediate) 8 บทเรียน
Course Image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #1
Guest access
บอกเล่า พูดคุย เรื่องบุคคล สถานที่ และกิจกรรม (Intermediate) 10 หัวข้อ
Course Image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #2
Guest access
บอกเล่า พูดคุย เรื่องการพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึก (Intermediate) 12 หัวข้อ
Course Image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #3
บอกเล่า พูดคุย ถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ (Intermediate) 17 หัวข้อ
Course Image Conversation (สื่อสารทั่วไป)

สนทนาเรื่องทั่วไปแบบเป็นทางการ (Intermediate) 12 หัวข้อ 48 บทสนทนา

Course Image Professional (สื่อสารทางการ)

การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ ในหลายสถานการณ์ (Intermediate) 12 หัวข้อ

Course Image Practice Test (ทดสอบ)

แบบทดสอบ 200 ข้อ 2 ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัวสำหรับ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

Course Image Mindful Active Learning
ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนอย่างตื่นรู้ ที่ knowing.education
Course Image Life Recipe (วิชาชีวิต)
Guest access

วิถีปฏิบัติ เพื่อสืบสานตามคำสอน (เปิดให้กับบุคคลทั่วไป)