Topic outline

  • คอร์ส "ชีวิตแห่งการเรียนรู้" ประกอบด้วย 

    • หลากหลายแนวทางการเรียนรู้ เพื่อการดำรงอยู่ในวิถีชีวิตที่ดีงาม เหมาะกับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อการอ่านทำความเข้าใจ และค่อย ๆ ใช้เวลาพิจารณาตัวอย่าง เพื่อเป็นการทบทวน

    • ✩ Blessed life

      ✍ แนวทางการกระทำ เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีงาม ✩
    • Virtual Classroom