Topic outline

 • Click on the topic's name to read more. คลิกที่แถบชื่อหัวข้อ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความเป็นมาของระบบเรียนออนไลน์ Know English, Know Yourself, Know the World ตลอดจนการประยุกต์ใช้บทเรียนออนไลน์ เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ


  ① Our Learning Platform ความเป็นมา
  ② Mindful Active Learning แนวทาง การเรียนอย่างตื่นรู้
  ③ Online English Moral Story แนวทางการออกแบบบทเรียน
  ④ Mindful Moral Storytelling ฝึกเล่านิทานอังกฤษ (ม.ต้น)
  ⑤ Mindful English Camp ค่ายฝึกสติผ่านนิทานอังกฤษ (ม.ปลาย)
  ⑥ Mindful English Workshop เวิร์คช็อปฝึกสติผ่านบทเรียนออนไลน์ (อุดมศึกษา)

  ⑦ Mind Gen Workshop เวิร์คช็อปฝึกสติผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน (อุดมศึกษา)

  • ① Our Learning Platform

     ความเป็นมาเกี่ยวกับระบบเรียนออนไลน์ Know English, Know Yourself, Know the World


  • ② Mindful Active Learning

     แนวทาง การเรียนอย่างตื่นรู้


  • ③ Online English Moral Story

    Curriculum Structure of Online English Moral Story. โครงสร้างหลักสูตร บทเรียนธรรมะภาษาอังกฤษแผงคติสอนใจ


  • ④ Mindful Moral Storytelling

     ฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเล่านิทานธรรมะภาษาอังกฤษ (ประถมปลาย - มัธยมต้น)


  • ⑤ Mindful English Camp

    ค่ายฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนิทานธรรมะ (มัธยมต้นปลาย)


  • ⑥ Mindful English Workshop

   ฝึกภาษาอย่างตื่นรู้ ผ่านบทเรียนออนไลน์แบบ Interactive (อุดมศึกษา)


  • ⑦ Mind Gen Workshop

    Mindful Generation Workshop กิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่


  • ⑧ Online Storytelling

     กิจกรรมเล่าเรื่องราวสอนใจอังกฤษ-ไทย ในรูปแบบออนไลน์