• 【4】  หาคำตอบ ระหว่างที่ดู ฟัง และอ่าน  


♪ Listen ☻ Speak♥ We have learnt