【30】สนทนาธรรมตามกาล【32】วิถีชีวิตที่ส่งเสริมความดีงาม