【32】วิถีชีวิตที่ส่งเสริมความดีงาม【34】เข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสูด