2. ฟังและพูด / ʊ / อุ

 ฟัง พูดตาม  ดูความหมาย

* Please wait while loading or refresh if it takes too long. รอโหลดเนื้อหาสักครู่ หรือ refresh หากยังไม่ปรากฏ *


 ฝึกพูดออกเสียง