โครงสร้างบทเรียนนิทานธรรมะภาษาอังกฤษออนไลน์ แต่ละระดับทักษะภาษาคู่กับมงคล 38 ประการ (Mindful Moral Story for Each Level)

ตามระดับช่วงชั้นควบคู่กับระดับทักษะภาษาตามกรอบ CEFRCourse Paring :: บทเรียนออนไลน์ Interactive ที่เรียนควบคู่กับสื่อ DLIT

ตารางทางด้านขวาสุด คือรายชื่อบทเรียนออนไลน์แบบ Interactive บน Know English


Online Visitors


Help with Search courses

Available courses

Course Image Guides (แนะนำบทเรียน)
Guest access
ภาพรวมและตัวอย่างแบบฝึกหัด
Course Image Activity (ประยุกต์ใช้บทเรียน)
Guest access
การใช้บทเรียนออนไลน์ ในค่ายและเวิร์คชอปต่าง ๆ
Course Image Two Birds (นกสองพี่น้อง) #1
Guest access
Sattigumba สัตติกุมพะ #1 (Elementary)
Course Image Two Birds (นกสองพี่น้อง) #2
Guest access
Sattigumba สัตติกุมพะ - ตอน 2 (พื้นฐาน)
Course Image Lion & Fox (ราชสีห์กับจิ้งจอก)
Guest access

Manoja (มโนชะ) Elementary (พื้นฐาน)

Course Image Lion & Boar (หมูป่าท้าชนราชสีห์)
Guest access
Sūkara สูกะระ (ระดับกลาง) จากแบบเรียน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
Course Image The Spell (คาถาครองโลก)
Guest access
Sabbadātha สัพพทาฐะ (Intermediate) ระดับกลาง
Course Image Blessings (มงคล)
Guest access
คำศัพท์พร้อมเสียงภาษาอังกฤษ จากมงคล 38 ประการ
Course Image A Learning Life (ชีวิต-เรียนรู้)
Guest access
หลากหลายแนวทางแห่งการเรียนรู้ เพื่อการดำรงอยู่ในวีถีชีวิตที่ดีงาม
Course Image Sounds (ออกเสียง)
Guest access
เสียงภาษาอังกฤษ (Elementary ระดับพื้นฐาน) 6 หมวด (44 เสียง)
Course Image Words (คำศัพท์น่ารู้)
Guest access
คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (Beginners ระดับเริ่มต้น) 16 หมวด (300 คำ)
Course Image Beginners (เริ่มต้น)
ประโยคบอกเล่า ถาม ตอบ สั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว (Beginners ขั้นพื้นฐาน) 10 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #1
ทักทาย พูดคุยสั้นๆ กับเพื่อนๆ และครอบครัว (Elementary ระดับพื้นฐาน) 16 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #2
ทักทาย พูดคุยสั้นๆ กับเพื่อนๆ และครอบครัว (Elementary ระดับพื้นฐาน) 16 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #3
ทักทาย พูดคุยกันสั้น ๆ ระหว่างเพื่อน ๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary) 15 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #4
ทักทาย พูดคุยสั้นๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary) 16 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #5
ทักทาย พูดคุยสั้นๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary) 13 บทเรียน
Course Image English and I (เริ่มใช้ภาษา) #6
ทักทาย พูดคุยสั้นๆ ระหว่างเพื่อนๆ และสมาชิกในครอบครัว (Elementary) 13 บทเรียน
Course Image Basic Forms (รูปประโยค)
Guest access
รูปประโยคพื้นฐาน (2 หมวด 14 หัวข้อ) ระดับกลางตอนต้น (Pre-Intermediate)
Course Image Structure (โครงสร้างภาษา) #1
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 (Pre-Intermediate) 10 บทเรียน
Course Image Structure (โครงสร้างภาษา) #2
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 2 (Pre-Intermediate) 10 บทเรียน
Course Image Structure (โครงสร้างภาษา) #3
โครงสร้างประโยค เพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 3 (Pre-Intermediate) 8 บทเรียน
Course Image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #1
Guest access
บุคคล สถานที่ และกิจกรรมที่น่าสนใจ (Intermediate) 10 หัวข้อ
Course Image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #2
Guest access
เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด เพื่อการพัฒนาจิตใจ (Intermediate) 12 หัวข้อ
Course Image Let's Talk (เริ่มต้นสนทนา) #3
Guest access
ทักษะต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Upper Intermediate) 17 หัวข้อ
Course Image Conversation (สื่อสารทั่วไป)
Guest access
สนทนาทั่วไป (ระดับ B1-B2) ประกอบด้วย 12 หัวข้อ รวม 48 บทสนทนา
Course Image Work (เพื่อการทำงาน)
การติดต่อสื่อสารในอาชีพการงาน ระดับกลาง (Intermediate - Upper Intermediate) B1 - B2 (22 บทเรียน)
Course Image Practice Test (ทดสอบ)

ฝึกทำแบบทดสอบ 200 ข้อ ในเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำสอบจริง